معرفی گردشگری سلامت

معرفی گردشگری سلامت


بر اساس تعاریف ارائه شده توسط سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)


گردشگري سلامت:[1] به مسافرت افراد از محل دائم زندگي خود جهت حفظ، بهبود يا حصول مجدد سلامت جسمي و ذهني فرد به مدتي بيش از 24 ساعت و كمتر از يك سال گردشگري سلامت اطلاق مي‎شود.

گردشگری تندرستی[2]: مسافرت به دهکده‌های سلامت و مناطق دارای چشمه‌های آب معدنی و آب گرم (اسپاها) برای رهايی از تنش‌های زندگی روزمره و تجديد قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر بيماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری تندرستی گويند.

گردشگری درمانی:[3] مسافرت به منظور استفاده از منابع درمانی طبيعی (آبهای معدنی، نمک، لجن و غيره) جهت درمان برخی بيماری‌ها يا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخله پزشکی را گردشگری درمانی گويند.

گردشگری پزشکی:[4] مسافرت به منظور درمان بيماری‌های جسمی يا انجام نوعی از عمل‌های جراحی تحت نظارت پزشکان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را گردشگری پزشکی گويند. در اين نوع از گردشگری سلامت، بيمار ممکن است پس از درمان و معالجه نيازمند استفاده از فضاها و خدمات گردشگری درمانی (مانند اسپاها) باشد.


1. Health Tourism

2. Wellness Tourism

3. Curative Tourism

3. Medical Tourism